ปฐมวัย

Latestสุขภาพ

Project Approach มะเขือเทศ 2567

เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้ในรูปแบบของ Project Approach มากเลย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทำอาหารด้วยการใช้มะเขือเทศ ได้ปลูกมะเขือเทศ อีกทั้งยังได้ทำการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ในรูปแบบของมะเขือเทศ

Read More