พุทธศาสนิกชน

Latestงานอีเว้นท์

แห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนยอแซฟวิทยา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ดังนั้นวันเข้าพรรษา จึงถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล เป็นกุศโลบาย ให้ศาสนิกชนได้ระลึกถึงหลักธรรมที่ทรงแสดง หรือที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้น ๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ นั้น นำไปปฏิบัติสืบไป

Read More