ลอยตัว

ว่ายน้ำ

ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ Water safety skills [24]

วันนี้เรามาดู Water safety skills โดยทักษะทางน้ำพวกนี้ จะเป็นทักษะที่ติดตัวลูกเราไปตลอดชีวิต อีกทั้งยังสามารถบอกเล่า บอกต่อ ถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้อีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกัน ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ควรฝึกว่ายน้ำและควรมีความเข้าใจในการเอาตัวรอด หากตกน้ำจะได้นำทักษะนั้นมาประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง เราจะสามารถเอาตัวรอดและปลอดภัย

Read More