International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking

งานอีเว้นท์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก หรือ International Day against Drug Abuse

เห็นได้ชัดเจนว่า คนที่ใช้ยาเสพติดเป็นประจำจะมีร่างกายซูบซีด อ่อนเพลีย บุคลิกภาพเสีย หากใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน พิษของยาจะไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงทำลายประสาทสมอง จนกลายเป็นขาดสติสัมปชัญญะ เลื่อนลอย ระบบประสาทบกพร่อง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

Read More