งานอีเว้นท์

วันครูแห่งชาติ 2567

วันครูแห่งชาติ 2567 ของประเทศไทย จะตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เด็กได้ระลึกถึงครู ที่ได้สอนหนังสือ ได้ดูแลมาตั้งแต่เล็ก

ครูเป็นบุคลากรสำคัญทางการศึกษา  ไม่ว่าจะด้านวิชาการ อีกทั้งยังให้ประสบการณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย หลาย ๆ ประเทศถือว่าครูเป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างมาก

ครู คือ ผู้อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา มีหน้าที่สอน อบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ อ่าน เขียน แนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิตในการทำงาน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488

ดังนั้นวันครู ถือเป็นวันหยุดของครูและนักเรียน สั่งการโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มีการจัดงานวันครูขึ้นในทุกจัดหวัด

16 มกราคม 2567 วันครูแห่งชาติ

กิจกรรม วันครูแห่งชาติ 2567

โดยกิจกรรมวันครูนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา, พิธีรำลึกถึงครูบาอาจารย์และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีหรืองานเฉลิมฉลองต่าง ๆ

โดยในปี พ.ศ. 2567 นี้ คณะครูโรงเรียนยอแซฟวิทยาได้เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล

 • กิจกรรม”ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข”
  • ทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป
  • พิธีทางศาสนา
  • พิธีบูรพาจารย์
  • ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ
   • รายชื่อครูของโรงเรียนยอแซฟวิทยา ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ 10 ท่าน ได้แก่
    • นางสาวภันทิลา พันตะเภา
    • นางสาวจรวยพร ทองเสริม
    • นางสาวคณัสนันท์ อุนออน
    • นางสาวกมลมาลย์ วุฒิศรี
    • นางสาวกัลยาณัฏฐ์ คำภา
    • นางสาวสมฤดี ไชยสุวรรณ์
    • นางสาวอโณมมา ชาตะเกาะ
    • นางดวงรันต์ ชำนาญศิลป์
    • นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์รุ่งกระจ่าง
    • นางสาวศรัญญา เจนจัดการ
  • จับสลากของขวัญ
  • จบพิธีการ

คำขวัญวันครู 2567 ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์

คำขวัญวันครู 2567

คำขวัญวันครู จากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในปีนี้คือ “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”