งานอีเว้นท์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก หรือ International Day against Drug Abuse

อีกไม่กี่วันจะถึง วันต่อต้านยาเสพติดโลก หรือ International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking แล้ว ก่อนหน้านี้ กัญชาคือยาเสพติดชนิดหนึ่ง

เอาจริง ๆ ถ้าใช้อย่างถูกวิธี จะมีประโยชน์มหาศาลเลย แต่คนเราใช้อย่างผิดวิธีจนเกิดปัญหา ไม่ว่าจะต่อตัวเองและสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นอีกด้วย เค้าถึงได้ร่าง

กฏหมายให้กัญชาเป็นยาเสพติด แต่ตอนนี้ปลดล็อคเรียบร้อยแล้ว อยากให้ทุกคนศึกษาวิธีการใช้ด้วย จะได้ไม่เดือดร้อนทั้งทางตรง หรือทางอ้อม

26 June International Day against Drug Abuse วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประวัติ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ตรงกันวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ทำไมถึงได้จัดตั้งวันนี้ขึ้นมา เนื่องจากสภาพปัญหาของยาเสพติดที่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

โดยตรงของตัวผู้เสพเอง หรือส่งผลทางอ้อมให้กับคนรอบข้าง จะเป็นคนรู้จักก็ดี หรือคนที่ไม่รู้จักก็ดี เป็นจำนวนมาก ทำให้หลาย ๆ ประเทศร่วมกัน

หาทางจะหยุดยั้งในเรื่องปัญหายาเสพติด ที่เกิดจากการใช้ยาในทางที่ผิด ลักลอบใช้สารเสพติด และนำเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศ ปัญหาพวกนี้

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เลยได้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่จัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แจ้งว่า จะร่วมมือไม่ว่าจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของยาเสพติด มีการจัดกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking คำขวัญยาเสพติด

ในวันนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อย้ำเตือนให้คนไทยตระหนักถึงปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังมีการเชิญชวนให้ใส่เสื้อสีขาวในวันนี้อีกด้วย

ในแต่ละยุค แต่ละสมัย แต่ละรัฐบาลของประเทศไทยนั้นเผชิญกับปัญหายาเสพติดนานแล้ว จนปี 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของ

จมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้มีการเลิกสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรไทย โดยได้เผา ทำลายฝิ่น

รวมไปถึงอุปกรณ์การสูบฝิ่นต่าง ๆ ณ ท้องสนามหลวง ต่อมาพอปี 2504 ได้มีการตั้ง คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ให้สังกัดอยู่กับ

สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาในรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นในปี 2519

สารเสพติด

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือ ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ ที่เสพเข้าร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น สูด สูบ ดม ฉีด และกิน หรือด้วยวิธีการอื่นใด ส่งผลต่อจิตใจ

ร่างกายในลักษณะสำคัญ เช่น มีความต้องการเสพอย่างต่อเนื่อง, มีอาการเมื่อไม่ได้เสพ, มีความต้องการเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้น และส่งผลกับสุขภาพทรุดโทรมลง

แบ่งประเภทของสารพเสพติด 4 วิธี

  1. แบ่งตามแหล่งกำเนิน
  2. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
  3. แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
  4. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก

กฏหมายยาเสพติด โทษยาเสพติด

ประเทศไทยแบ่งสารเสพติดให้โทษเป็น 5 ประเภท

  1. ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 เฮโรอีน ยาบ้า ยาเลิฟ ยาอี เป็นต้น
  2. ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ ใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็น ได้แก่ ฝิ่น เมทาโดน โคคาอีน มอร์ฟีน และโคเคน
  3. ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 3 ถ้าใช้นอกเหนือจากทางการแพทย์ จะถือว่าผิดกฏหมาย มีบทลงโทษกำกับไว้ ได้แก่ ยาแก้ไอ โดยตัวยานี้มีโคเคอีนผสมอยู่ ยาแก้ท้องเสีย ยานี้มีฝิ่นผสมอยู่ และยาฉีดระงับอาการปวดต่าง ๆ
  4. ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 4 ยาเสพติดในประเภทนี้ ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นสารคลอซูโดอีเฟดรีน สามารถใช้ในการผลิตยาบ้าได้ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทซึ่งจะนำมาผลิตยาอีและยาบ้าได้
  5. ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในประเภท 1 – 4

วัดถ้ำกระบอก ผู้ติดยา บำบัดผู้ติดยา วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โทษของการติดยาเสพติด

โทษของการติดยาเสพติด เห็นได้ชัดเจนว่า คนที่ใช้ยาเสพติดเป็นประจำจะมีร่างกายซูบซีด อ่อนเพลีย บุคลิกภาพเสีย หากใช้ต่อเนื่อง

เป็นระยะเวลานาน พิษของยาจะไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงทำลายประสาทสมอง จนกลายเป็นขาดสติ

สัมปชัญญะ เลื่อนลอย ระบบประสาทบกพร่อง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากมีอาการขาดยา อาจจะส่งผลต่อผู้อื่น ชุมชนและประเทศชาติ

มีโอกาสสูงที่คนเหล่านี้จะเป็นโจร เป็นอาชญากร นำภัยมาสู่ครอบครัว ญาติพี่น้อง อีกทั้งยังเป็นภัยอันตรายต่อผู้อื่นได้

ปัจจุบันมีสถานบำบัดให้ผู้เสพติดยาได้เข้ารับการรักษา การบำบัด รวมถึงยังมีการดูแลช่วยเหลือให้ผู้เข้ารับการบำบัด กลับมาใช้ชีวิต

ในสังคมได้อย่างสงบสุข ซึ่งการเข้ารับการบำบัดรักษา ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบำบัดด้วย เพราะต้องได้รับการรักษาอย่างจริงจัง

การบำบัดรักษานั้น ผู้ป่วยอาจจะหลงเหลืออาการ ที่เป็นผลกระทบมากจากการใช้ยา ดังนั้นพวกเค้าเหล่านั้นต้องการกำลังใจที่จะกลับมาดำเนินชีวิตอีกครั้ง