งานวิ่ง

วิ่งที่ไหนก็ได้ งานวิ่งสะสมระยะทาง

วิ่งที่ไหนก็ได้ รอบนี้พบกับ ๒ รายการวิ่ง ที่เป็นการวิ่งแบบสะสมระยะทาง เพื่อลดความแออัดใน และสะดวกสบายมากขึ้น สำหรับนักวิ่งหน้าใหม่และหน้าเก่า แถมการสมัครวิ่งทั้ง ๒ รายการ รายได้นั้น นำไปทำประโยชน์ต่าง ๆ อีกด้วย

รายการแรก WE Virtual Run 2021 งานวิ่ง Virtual Run ครั้งแรก ในรูปแบบการกุศล จัดวิ่งเพื่อร่วมนำเงินไปบริจาค โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ฯ เพื่อสร้าง

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) อีกทั้งรายได้ส่วยนี้ยังนำไปพัฒนาเครื่องมือแพทย์ของคนไทยเพื่อคนไทยทุกคน การจัดงาน วิ่งที่ไหนก็ได้  ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สายการบินทยสมายล์ (WE) และสถาบัน

วิ่งที่ไหนก็ได้ 2

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) งานนี้เปิดรับสมัครไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะปิดรับสมัครในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วงเวลา ๒๓.๕๙ น. หรือเมื่อผู้สมัครครบเต็มจำนวน

ค่าสมัคร วิ่งระยะทาง ๑๐ โกโลเมตร ค่าสมัครราคา ๔๙๕ บาท // วิ่งระยะทาง ๒๑ โกโลเมตร ค่าสมัครราคา ๕๙๕ บาท // วิ่งระยะทาง ๔๒ โกโลเมตร ค่าสมัครราคา ๖๙๕ บาท // สำหรับผู้วิ่ง VIP ค่าสมัครราคา ๒๐๐๐ บาท

ผู้ใดอยากได้แต่เสื้อที่ระลึกงานวิ่ง ค่าสมัคร ๔๙๕ บาท // ในส่วนของนักเรียนและนักศึกษา ในทุก ๆ สถาบันการศึกษา จะเสียค่าสมัครในราคา ๒๕๐ บาท สำหรับวิ่งระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร (เท่านั้น)  โดยการวิ่งทั้งหมดเป็นการ

วิ่งแบบสะสมระยะทาง วิ่งที่ไหนก็ได้  โดยส่งผลบันทึกการเดิน – วิ่ง ผ่านระบบ Thai Run

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม บันทึกภาพหน้าจอแสดงผลการเดิน-วิ่งจากแอปพลิเคชันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกใช้ จะวิ่งในร่ม หรือกลางแจ้ง

วิ่งสะสมระยะทาง 1

ที่ใด เมื่อไหร่ เวลาใด ได้ทั้งหมด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอรับรางวัล และของที่ระลึกได้เลย หลังจบกิจกรรม วิ่งที่ไหนก็ได้ ตามที่กำหนด สำหรับผู้สมัครวิ่ง ในระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร ที่วิ่งระยะทางสะสมได้มากที่สุด ๑๐ อันดับแรง จะได้รับของรางวัล

ดังต่อไปนี้ อันดับ ๑ บัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ๒ ที่นั่ง (๑ รางวัล) จากสายการบินไทยสมายล์ // อันดับที่ ๒ โมเดลเครื่องบิน ๑ รางวัล // อันดับที่ ๓ หมอนผ้าห่มไทยสมายล์ ๑ รางวัล // อันดับที่ ๔ – ๑๐ จะได้รับแก้วน้ำ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/WEVirtualRun

วิ่งสะสมระยะทาง 3

วิ่งที่ไหนก็ได้ รายการที่ ๒ MUMT มหิดล RUN วิ่งเพื่อสร้าง HERO เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องสุขภาพ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งเน้นให้มีการสร้างเสริมสุขภาพ และใส่ใจ ดูแลสุขภาพของตนเอง

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน รวมไปถึง รายได้ในครั้งนี้ มอบให้เป็นทุนการศึกษากับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค โดยไม่หักค่าใช้จ่าย กิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

และปิดรับสมัครในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๕๙ น. หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน และจะเริ่มร่วมกิจกรรมวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการวิ่งแบบสะสมระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร เสียค่าสมัคร

คนละ ๕๐๐ บาท โดยส่งผลการวิ่งได้ที่่ https://vr.thai.run/mumtrun ผู้สม้ครจะได้รับ เสื้อวิ่ง // E – BIB // เหรียญรางวัล สำหรับผู้ที่วิ่งครบ ๔๒ กิโลเมตรเท่านั้น // และบัตรตรวจสุขภาพประจำปี ๑๐๐ รางวัล ซึ่งจะพิจารณา

วิ่งสะสมระยะทาง 2

จากผู้วิ่งที่สะสมระยะทาง วิ่งที่ไหนก็ได้  ได้มากสุด ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ ๑ รุ่นอายุน้อยกว่า ๒๙ ปี จำนวน ๒๐ รางวัล // กลุ่มที่ ๒ รุ่นอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี จำนวน ๒๐ รางวัล // กลุ่มที่ ๓ รุ่นอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี จำนวน ๒๐ รางวัล

กลุ่มที่ ๔ รุ่นอายุ ๕๐ – ๕๙ ปี จำนวน ๒๐ รางวัล และกลุ่มที่ ๕ รุ่นอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐ รางวัล ซึ่งแต่ละกลุ่ม จะแบ่งผู้ได้รับรางวัลออกเป็น ชาย ๑๐ รางวัล และ หญิง ๑๐ รางวัล โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ

ได้ที่  E- mail: [email protected] //  เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๒ – ๕๕๔๕๒๓๐ //Line : @mumthealth //  Facebook : https://www.facebook.com/MedTechMU

สำหรับใครที่สนใจ อยาก วิ่งที่ไหนก็ได้ รีบสมัครได้เลยนะจ๊ะ ก่อนที่จะเต็ม เหรียญสวย เสื้อสวย แถมยังมีรางวัลพิเศษอีกด้วย และที่สำคัญ รายได้จากที่เรา ๆ ท่าน ๆ สมัครวิ่งไปนั้น นำไปสมทบทุนทำสาธารณะประโยชน์อีกด้วย