Phoebe’Law

ดราม่าออนไลน์

บูลลี่ หรือ bully หรือ bullying สร้างบาดแผลร้ายแรงถึงกับต้องปลิดชีพตัวเอง

ตรากฎหมาย Phoebe’Law การกระทำทางกายภาพ หรือการแสดงออก ด้วยถ้อยคำ ด้วยวาจา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะรุนแรง อย่างซ้ำ ๆ ต่อนักเรียน 1 คน หรือมากกว่า จนก่อให้เกิดอันตราย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือทำให้เกิดการเสียหายของทรัพย์สิน

Read More